Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט.

עליך לקרוא את התנאים והגבלות אלו בעיון לפני השימוש באתר זה ('האתר')

ע"י כניסה או שימוש באתר, את/ה מסכים/ה להיות מחויב/ת לתנאים, הגבלות ולמדיניות הפרטיות שלנו.

הצעות לשינויים בתנאים והגבלות לא יהיו תקפים ולא יהיה להם כל תוקף.

אם אינך מסכים/ה או מקבל/ת את התנאים וההגבלות, עליך להפסיק להשתמש באתר באופן מידי.

שים/י לב כי באתר זה אין מכירה של מוצרים ושירותים.

כל הסכם למתן שירותים משפטיים יחול ע"פ תנאים והגבלות נפרדים בנוסף לתנאים אלו, ויסופק לך בנפרד.

זמינות ותנאי שימוש

א)האתר מועמד לרשותך על ידינו.

בעוד אנו עושים את מירב המאמצים להבטיח שהאתר יהיה זמין, איננו מייצגים או מתחייבים בשום צורה שהיא להמשך הזמינות של האתר בכל עת או שימוש ללא הפרעה מצדך באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק את הפעלת האתר מעת לעת ע"פ שיקול דעתנו הבלעדי.

ב)כתנאי לשימוש שלך באתר את/ה מסכים/ה:

(1)לא להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית ע"פ החוק החל, או האסורה ע"פ תנאים אלו; ו-

(2)לא להשמיץ, לזלזל באף אחד או להתייחס באופן מגונה, משפיל ופוגעני; ו-

(3)להיות אחראי/ת להבטיח שהשימוש שלך באתר תואם את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים.

אנו שומרים לעצמנו את זכות למנוע או להשעות את גישתך לאתר אם אינך מציית/ת לחלק כלשהו מהתנאים וההגבלות הללו או כל דין חל.

בעלות, שימוש וזכויות קניין רוחני

א)האתר וכל התוכן באתר נמצא בבעלותנו ו/או נותני הרישיון ומופעל על ידנו/נותני הרישיון.

אנו ונותנים הרישיון שלנו שומרים על כל הזכויות.

ב)האתר מיועד לשימושך האישי והלא מסחרי.

אינך רשאי/ת לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג, לתקן, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת רישוי, לקשר באופן עמוק, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, או למכור כל מידע או תוכן המתקבל מהאתר, אלא אם כן הוסמכת במפורש על ידנו.

ג)כל זכויות קניין רוחני (לרבות אך ללא הגבלת כל הפטנטים, זכויות היוצרים, זכויות מאגר המידע וסימני המסחר (בין אם רשומים ובין לאו) הקיימים בכל תוכן או חומר כלשהו באתר, שייכים לנו ו/או לנותני הרישיון.

כל הזכויות שמורות לטובתנו/ נותני הרישיון שלנו.

שום דבר בתנאים אלה אינו מקנה לך את זכויות כלשהן באתר או בתוכן שבאתר.

כתב ויתור

א)בעוד אנו משתמשים במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, איננו מבטיחים או מתחייבים (בין אם במפורש או במרומז) כי מידע כלשהו הוא או נשאר מדויק, מלא ועדכני, או מתאים לכל מטרה.

כל הסתמכות שלך על מידע באתר הינה על אחריותך בלבד.

שום דבר מתנאים אלה לא יפעל כדי לפגוע בכל דרישת חובה או בזכויותיך החוקיות.

ב)התוכן באתר מסופק למטרות הידע הכללי שלך בלבד וכדי ליידע אותך אודותינו, מוצרינו וחדשות, מאפיינים, שירותים ואתרים אחרים שעשויים לעניין.

הוא אינו מהווה ייעוץ טכני, פיננסי, משפטי או כל סוג אחר של ייעוץ, ואין להסתמך עליו לשום מטרה.

היפר-קישורים ואתרי צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים או הפניות לאתרי צד שלישי חיצוניים. כל הקישורים או ההפניות הללו ניתנים לנוחיותך בלבד. אין לנו שליטה על אתרי צד שלישי, ואיננו מקבלים אחריות על שום תוכן, חומר או מידע הכלול בהם.

הצגת קישור כלשהו והפניה לאתר כלשהו של צד שלישי אינה מהווה תמיכה באתר, במוצרים ובשירותי של צד שלישי כאמור.

השימוש שלך באתר של צד שלישי עשוי להיות כפוף לתנאים ולהגבלות של אתר צד שלישי זה.

תחומי אחריות והגבלת האחריות

א)את/ה מסכים/ה שהשימוש שלך באתר הוא על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן".

כתוצאה מכך איננו מבטיחים שום התחייבות, אחריות, תנאים או התניות אחרות (בין אם במפורש או במרומז) ביחס למסופק באתר, לרבות אך ללא הגבלה באשר לשלמות, דיוק ומידע באתר, או באשר לאיכות המסופקת או כושר למטרה מסוימת.

ב)במידה המרבית המותרת ע"י החוק החל, אנו שוללים כל אחריות (בין אם נובעת מחוזה, עוולה, הפרת חובה סטטוטורית ובין אם אחרת) שעשויה להיות לנו כלפיך כתוצאה מ:

(1)כל שגיאה או אי דיוק במידע ובחומר כלשהו בתוך האתר או הקשורים אליו.

(2)חוסר הזמינות של האתר מסיבה כלשהי ; ו-

(3)כל ייצוג או הצהרה המופיעים באתר.

ג)בשום פנים ואופן לא נהיה אחראים כלפיך בגין כל אובדן או נזק שייגרם (לרבות אך ללא הגבלת הפסדים ישירים או עקיפים) הנובעים מהשימוש שלך באתר או בהסתמכותך עליו.

ד) איננו שוללים או מגבילים את אחריותנו בגין מוות או נזק אישי הנובעים מרשלנותנו, בגין כל מצג שווא שנעשה על ידנו באתר או בגין כל זכויות סטטוטוריות אחרות שאינן ניתנות להיכלל.

שיפוי

אם תפר/י את אחד התנאים וההתניות, את/ה מסכים/ה לשפות ולשמור עלינו שלא ייגרם לנו נזק בגין עלויות, הוצאות, תביעות, הליכים, פעולות, הפסדים, נזקים או התחייבויות שייגרמו לנו בקשר להפרה זו.

Loading...
Accept
Decline
We use cookies to enhance your experience and for security reasons. By continuing to visit this site you agree to our use of absolutely necessary cookies. You can decline cookies for marketing reasons. Read more